Username:

เงื่อนไข การตั้งรหัสผ่านใหม่

  1. มีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
  2. มีตัวอักษรอังกฤษอย่างน้อย 1 ตัว
  3. มีตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว
  4. มีอักขระพิเศษอย่างน้อย 1 ตัว ตัวอย่างอักขระพิเศษ !@#$%^&*()+=.,?
  5. ห้ามใช้ username เป็นบางส่วนใน password
  6. ต้องเป็นรหัสที่ท่านไม่เคยตั้งใช้งานในระบบเก่ามาก่อน
* ควรตั้งให้ยากแก่การเดา

ไปหน้าทดสอบล็อกอิน